आत्म नियन्त्रण | Self Control | Sunday Fellowship ...

Description

मानव चिन्ह्दाहिरे विचारमा नियन्त्रण पाउँदैछ: राजा दाऊदको अनुभवबाट एक सिक्षा

संक्षेप:
विचारहरूमा शिक्षा दिनु गरी शील बजारी पनि गरिन्छ, किनकि भावनाहरूलाई तर्कसँग संतुलित गरिनु पर्छ। 2 सामूएल 11 मा दाऊद र बाथशेबाको सावधानीपूर्ण कथा एक उदाहरणमा काम गरेछ...More

Date Published: February 11, 2024 at 3:54 PM